De vergunning van de staatscasino-dealer

By Editor

Gezamenlijke opslag van Uniegoederen en niet-Uniegoederen is mogelijk. Opslag van equivalente goederen is toegestaan mits voorzien in de vergunning. Afstandsverkopen (e-commerce, catalogus, etc.) vanuit een douane-entrepot zijn toegelaten. Tijdelijke uitslag indien voorafgaande toestemming wordt verkregen van de douaneautoriteiten. Kostprijs: 0

Wanneer is sprake van de zogenaamde lex silencio positivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning? Een vergunning van rechtswege is een vergunning die wordt geacht te zijn verleend omdat niet (tijdig) een besluit tot vergunningverlening is genomen. Kern daarvan is dat bij het uitblijven van een reactie de aanvraag wordt geacht te zijn […] De kern van een vergunning of een maatwerkbesluit is het pakket met voorschriften. De voorschriften bevatten de voorwaarden waaronder een aangevraagde lozing mag plaatsvinden. Belangrijk is dat deze voorschriften eenduidig en goed handhaafbaar zijn. Een ander belangrijk onderdeel bestaat uit de overwegingen (considerans). 1/22/2021 De vergunning wordt slechts verleend aan een persoon als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals gevestigd zijn in het douanegebied van de Unie, waarborgen bieden voor het goede gebruik van de regeling, het stellen van zekerheid en het kunnen uitoefenen van douanetoezicht zonder administratieve maatregelen te hoeven nemen die niet in Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1). Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier E dient het secretariaat van de Kansspelcommissie via aangetekend schrijven te bereiken tenminste 5 maanden voor de vervaldatum van de vergunning.; Het dossier dient vervolledigd te worden tenminste 3 maanden voor de vervaldatum van de vergunning. Om een dossier te vervolledigen, zijn volgende …

- Van der Capellenstraat (gedeelte bordengebied) Vergunninghouder borden en Bezoekerskaart borden: deze vergunning is uitsluitend geldig in de straat/het gebied genoemd op de vergunning Kijk voor de meest recente informatie over parkeren op www.parkereninenschede.nl.

De wetgeving verplicht de exploitant om het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te melden binnen twee maanden nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. De geldigheidsduur van de vergunning is twaalf maanden na afgifte. In geval van tijdelijke uitvoer wordt door het Departement Cultuur, Jeugd en Media in vak 2 van de vergunning aangegeven wanneer de cultuurgoederen ten laatste terug in België moeten zijn gebracht en dit maximaal 5 jaar na het verlenen van de tijdelijke uitvoervergunning. 2. AEO-vergunning (voorheen AEO-certificaat) De AEO-vergunning biedt bedrijven allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo worden douanevergunningen makkelijker verstrekt met een AEO-status. Ook gaat de Douane anders om met fysieke douanecontroles bij een bedrijf met de … Type vergunning. Een vergunning per voertuig van de uitvoerder van de werken. De aanvrager is de uitvoerder van de werken. Doel. Het uitvoeren van werken of het leveren van diensten (niet louter leveren van goederen of nutsdiensten) in een autovrij gebied. Voorwaarden voor aanvraag. De aanvrager voert werken uit of levert diensten (VKBO).

1/22/2021

Geldigheid van een stedenbouwkundige vergunning De stedenbouwkundige vergunning blijft 2 jaar geldig. Dit wil zeggen dat je binnen de twee jaar met de werken moet starten en dat er voldoende vordering zichtbaar moet zijn. Je hebt dus meer dan 2 jaar om het bouwproject volledig te realiseren. Bezwaar 1/4/2021 De gemeente kan ook van mening zijn dat de bouwaanvraag wél in strijd is met het bestemmingsplan, zodat er geen vergunning van rechtswege is ontstaan. Als later blijkt dat dit een onjuist standpunt is, kan er voor de aanvrager behoorlijke schade ontstaan, bijvoorbeeld doordat er veel tijd is verloren. 12/24/2019 Op 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 'Afdeling') een interessante uitspraak gedaan op het gebied van het omgevingsrecht. Centraal in die zaak stond de 'exotische' omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de 'Wabo'), welke vergunning ook wel de 12/18/2020 2/16/2021

Geen enkel beroep tegen de vergunning voor de bouw van het Grand Hotel Maastricht blijft bij de rechter overeind 04-01-2021 om 18:00 door Annelies Hendrikx De verlaten bouwplaats op het middenterrein.

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel CLOPYREX 100 SL (1238P/P – 100 g/l clopyralid) wordt ingetrokken op vraag van de vergunningshouder. De intrekkingsdatum is 30/04/2021. De verkoop door de vergunningshouder is toegelaten tot 31/12/2020. Het op de markt brengen en de opslag door derden zijn toegelaten tot 31/01/2021. Vergunning camperplaats Helden komt in het geding door onderzoek: campers schadelijk voor paarden van de buren 30-12-2020 om 17:00 door Koos Vaes Foto ter illustratie.